Allmänna villkor

Allmänna villkor för tjänstens användning

Senast uppdaterade den 10 april 2024

Inledning

Denna digitala tjänst för bokning av restaurangbesök, TrueBOOKING, drivs av TrueBOOKING AB (nedan kallat ”vi”, ”oss” eller ”företaget”). TrueBOOKING AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559270-6600, och vår registrerade adress är Knivgatan 15, 212 28 Malmö. Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av TrueBOOKING. Genom att använda TrueBOOKING anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (”Användarvillkor”).

Din bokning

När du genomför en bordreservation ingår du en överenskommelse med restaurangen. Av det sagda följer att alla eventuella frågor som du kan tänkas ha i anledning av din bokning ska ställas direkt till restaurangen. Du är ensam ansvarig för den gjorda reservationen, och restaurangen kan ha ytterligare villkor utöver dem som anges här.

Du har ett eget ansvar för att den information som lämnats vid bokningen är korrekt. Bokningen bekräftas först sedan du mottagit en bekräftelse via e-post eller sms.

De restauranger som är anslutna till TrueBOOKING fastställer på egen hand vilka regler som gäller avseende avbokning. Om det finns en länk i e-postbekräftelsen kan den användas för avbokning. Saknas sådan länk bör du kontakta restaurangen för att avboka på egen hand.

Bokningen kan anses ogiltig om det finns berättigad misstanke om att du inte har följt användarvillkoren. TrueBOOKING kan när som helst och utan förvarning begränsa eller blockera en användare som inte efterlever Användarvillkoren.

Tjänstens tillgänglighet

Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller modifiera TrueBOOKING utan föregående meddelande till dig. Som ett resultat av detta frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten av bokningstjänsten. Det åligger dig som användare av tjänsten att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att kunna använda bokningstjänsten. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder TrueBOOKING via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

Restriktioner för användningen

Alla rättigheter till upphovsrätt, databaser, varumärken och andra immateriella rättigheter som gäller för TrueBOOKING, inklusive allt innehåll som du har tillgång till genom TrueBOOKING, tillhör oss eller våra licensgivare. Vi förbehåller oss samtliga av dessa rättigheter. Genom att använda TrueBOOKING samtycker du till att inte störa, skada, minska effektiviteten eller på annat sätt försämra tjänsten. Du samtycker också till att inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot gällande lag eller förordningar.

Vårt ansvar

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som du kan råka ut för på grund av virus eller skadlig programvara som din dator eller annan elektronisk utrustning drabbas av när du ansluter dig till eller använder TrueBOOKING. Vi avsäger oss också allt ansvar för konsekvenserna av att förlita sig på något innehåll tillgängligt via TrueBOOKING. Du ansvarar fullt ut för risken för eventuella brister i fullständighet, korrekthet och användbarhet av allt innehåll du använder via TrueBOOKING.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av TrueBOOKING efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Forum och gällande lagstiftning

Alla eventuella rättsliga anspråk härrörande från din användning av TrueBOOKING ska prövas av svensk allmän domstol. Dessa Användarvillkor och eventuella tvister i anledning därav regleras av svensk lag.

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på:

GDPR

Policy för hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad den 10 april 2024

Tjänsten TrueBOOKING tillhandahålls av:

TrueBOOKING AB, 559287-6600
Knivgatan 15
212 28 Malmö
Sverige

1. Inledning

TrueBOOKING (nedan kallat ”vi”, ”oss”, eller ”företaget”) är engagerat i att skydda din integritet och att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig i samband med att du använder vår bokningstjänst för restauranger.

2. Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter det.

I enlighet med GDPR kommer vi att använda dina personuppgifter i ett eller flera av följande fall:

  • När det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig;

– För att kunna hantera din bokning och eventuella reklamationer.
– För leverans av våra tjänster.

  • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen, förutsatt att dina intressen och grundläggande rättigheter inte går emot dessa intressen;

– För att kunna kommunicera med dig som användare av tjänsten och besvara eventuella förfrågningar som du eller restaurangen kan ha om din bokning eller om andra funktioner av de tjänster som vi tillhandahåller.

– För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. kan vi behöva analysera kunders bokningsvanor i syfte att förse kunder med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

– För att vi ska kunna mäta intresse och förbättra våra tjänster.

  • Samtycke;

– För att kunna skicka ut direktmarknadsföring, specialerbjudanden från restauranger du har valt att ta emot direktmarknadsföring ifrån och utföra kundundersökningar.

3. Vilka uppgifter samlar vi in?

För att tillhandahålla vår bokningstjänst samlar vi in följande personuppgifter från dig:

• Namn

• Mejladress

• Telefonnummer

• Enhetsinformation, exempelvis när du har använt våra tjänster och information om den enhet som används (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som används)

• Historik för restaurangbokningar

• Information om dina restaurangbokningar och restaurangpreferenser

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Av det sagda följer att vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 ovan, eller så länge som det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de raderas alternativt anonymiseras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Att dina personuppgifter anonymiseras betyder att vi tar bort sådan information som gör det möjligt för oss eller andra att identifiera dig.

5. Överföring och delning av personuppgifter

Vi iakttar försiktighet vid överföring och/eller delning av dina personuppgifter. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter vidare till någon tredje part.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden i de fall då tredjepartstjänsteleverantörer anlitas. Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bland annat IT–tjänster så som molntjänster,
kommunikationstjänster och lagringstjänster, analyser av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag.

Vi kan även komma att föra över dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. De restauranger som är anslutna till vår tjänst får tillgång till dina personuppgifter för att restaurangerna ska kunna genomföra och hantera dina restaurangbokningar och för att sköta eventuella klagomål i samband med din bokning. Restaurangen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi delar med dem.

Vid bokningsprocessen har du möjlighet att välja att ta emot mejlerbjudanden från den enskilda restaurangen där du gör din bokning. Om du vid användandet av vår tjänst godkänner att ta emot mejlerbjudanden från anslutna restauranger vid bokningen kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till den aktuella restaurangen och restaurangen kommer då även i detta fall vara personuppgiftsansvarig i sin hantering av dina uppgifter. Vi rekommenderar att du läser restaurangens dataskyddspolicy för att förstå hur de kommer att behandla dina uppgifter.

6. Överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES

De överföringar som beskrivs ovan i avsnitt 5 avseende dina personuppgifter kan komma att göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES.

Vid överföringar till tredje land kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade. Vi kommer tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

– att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet enligt beslut från EU–kommissionen;

– att vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU–kommissionens
standardavtalsklausuler ((EU) 2021/914), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller

– att mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules).

Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta oss.

7. Marknadsföring via mejl

Utöver ovanstående kan du också välja att ta emot mejlerbjudanden från TrueBOOKING. Om du väljer att göra det kommer vi att använda dina uppgifter för att skicka relevanta erbjudanden och uppdateringar om våra tjänster till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa mejlerbjudanden genom att följa anvisningarna i mejlet eller kontakta oss.

8. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du som individ flera viktiga rättigheter gällande dina personuppgifter. Dessa rättigheter ger dig en ökad kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras och används. Nedan följer en detaljerad förklaring av dina rättigheter:

· Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig, tillsammans med information om hur de behandlas. Detta gör det möjligt för dig att vara medveten om vilka uppgifter vi har och hur de används.

· Rätt till rättelse: Om du upptäcker att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att begära att vi rättar till dem.

· Rätt till radering: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns något legitimt skäl att fortsätta behandla dem. Denna rättighet är dock inte absolut och kan vara föremål för vissa undantag.

· Rätt till begränsning av behandling: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är felaktig, olaglig eller inte längre nödvändig, kan du begära en begränsning av behandlingen under en viss tidsperiod. Under den tid begränsningen gäller och utredning om riktigheten av behandlingen pågår kommer vi att förvara dina uppgifter, men inte använda dem.

· Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det finns en legitim anledning att göra det. Om du invänder kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter om det inte finns övervägande tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter.

· Rätt till dataportabilitet: Om du har gett oss dina personuppgifter med ditt samtycke eller i samband med ett avtal och behandlingen utförs automatiskt, har du rätt att begära att vi överför dina uppgifter till dig eller till en annan tjänsteleverantör i ett strukturerat och maskinläsbart format.

· Rätt att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte vara föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, om det inte är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal, eller om det inte finns ett legitimt skäl som överväger dina intressen.

För att utöva dessa rättigheter eller om du har frågor eller funderingar gällande dina personuppgifter och hur de behandlas, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i avsnitt 9 i denna policy.

Det är viktigt att notera att dina rättigheter enligt GDPR är utformade för att skydda din integritet och ge dig ökad kontroll över dina personuppgifter. Vi är här för att hjälpa dig att förstå och utöva dessa rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Mer information om detta hittar du på  www.imy.se.

9. Kontakt och frågor

Om du har frågor, kommentarer eller förfrågningar gällande vår GDPR-policy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

10. Ändringar i vår GDPR-policy

Denna policy kan komma att ändras och förtydligas över tid. Vid var tid gällande version finns alltid tillgänglig via vår hemsida. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar på lämpligt sätt.